Systém energetického manažérstva podľa ISO 50001

Pre úspešné zavedenia systému energetického manažérstva je potrebné vykonať energetický audit.

Čo je potrebné pri energetickom audite

 1. Identifikovať predmet energetického auditu
 2. Zistiť a vyhodnotiť súčasný stav predmetu energetického auditu
 3. Navrhnúť opatrenia na zníženie spotreby energie
 4. Vypracovať ekonomické a environmentálne hodnotenie opatrení
 5. Odporučiť optimálny variant opatrení
 6. Vypracovať písomnú správu
 7. Spracovať súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie

Ak máte vykonaný energetický audit a chcete začať riadiť odbery energií je vhodné zaviesť systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001. Systém je v prvom rade potrebné zosúladiť už s existujúcimi systémami riadenia v spoločnosti.

Čo obsahuje systém energetického manažérstva

 1. Stanoviť si energetické zámery a zásady.
 2. Určiť miesta a činnosti, pri ktorých sa spotrebúva energia.
 3. Identifikovať zákonné a ďalšie záväzné požiadavky súvisiace s energiami.
 4. Stanoviť si ciele a programy pre šetrenie energiami.
 5. Stanoviť zodpovedné funkcie za zber informácií a splnenie cieľov.
 6. Stanoviť postupy a potrebné zdroje na dosiahnutie stanovených cieľov.
 7. Vysvetliť a motivovať zamestnancov pre uplatňovanie systému manažérstva energií.
 8. Interne komunikovať s ohľadom na energetickú výkonnosť.
 9. Stanoviť dokumentáciu a záznamy potrebné pre riadenie energií.
 10. Monitorovať a merať plnenie cieľov.
 11. Vykonávať interné audity na systém energetického manažérstva.
 12. Stanovovať nápravné opatrenia v prípade zistenia nesúladu v systéme manažérstva energií.
 13. Podávať informácie o systéme manažérstva energií a jeho výsledkoch manažmentu spoločnosti.