ISO 9001:2015

Pripravovaná norma ISO 9001:2015

Hlavné zmeny v pripravovanej norme:

  1. Požiadavka na riadenie rizík a príležitostí
  2. Zlepšenie riadenia externých dodávateľov, ktorí poskytujú tovary, práce a služby
  3. Plánovanie zmien
  4. Ciele kvality a ich hodnotenie

 Táto norma v pripravovanej podobe zahŕňa požiadavky na riadenie procesov spoločnosti s riešením možných rizík a príležitostí. Požiadavky na riadenie rizík sú podrobnejšie uvedené v STN ISO 31000.

Normy ISO 9001 a ISO 31000 vo všeobecnosti zahŕňajú aj požiadavky uvedené v ISO 14001 a OHSAS 18001. V týchto normách sú len podrobnejšie špecifikované riziká v oblastiach riadenie životného prostredia a ochrany zdravia pri práci.

Pre zlepšenie riadenia spoločnosti je výhodné uplatňovať požiadavky ISO 31000 Manažérstvo rizika, čo vedie k zlepšovaniu riadenia procesov spoločnosti a tým aj k znižovaniu finančných nákladov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti firmy, ktoré majú zavedený systém manažérstva rizika podľa ISO 31000 majú podstatnú časť zmien v pripravovanej ISO 9001 už aplikovanú.

Súčasne by som chcel upozorniť na zavedenie nového pojmu dokumentovaná informácia, ktorý zlučuje pojmy dokumentácia a záznamy.

Radi poskytneme naše skúsenosti z oblasti manažérstva rizík (v súlade s vtedy platnou STN 01 0380), ktorými sa už zaoberáme od roku 2007.