Referencie a skúsenosti

Referencie:

 • Elektrovod Bratislava,a.s. ako prvá stavebno-montážna firma na Slovensku - zavedenie systému kvality a získanie certifikátu systému kvality podľa STN EN ISO 9001- 
 • Montáže Čakovice Bratislava, a.s. - príprava na certifikáciu podľa ISO 9001 a ISO 14001 spoločnosti
 • LIV elektra, a.s. - príprava na certifikáciu podľa ISO 9001 spoločnosti
 • Doprastav, a.s. - zavádzanie systému manažérstva rizík podľa STN 01 0380 v spoločnosti
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - zavádzanie procesného riadenia (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001), aktualizácia systému identifikácie a hodnotenia environmentálnych aspektov
 • Schneider Electric Slovakia, s.r.o. - zavedenie, príprava na certifikáciu a udržiavaní systému manažérstva kvality v spoločnosti
 • Alter Energo, a.s. - zavedenie a príprava na certifikáciu podľa ISO 9001 a ISO 14 001 v spoločnosti
 • NMB-Minebea Slovakia s.r.o. - aktualizácia a audity systému environmentálneho manažérstva
 • Pow-en, a.s. - spracovanie Príručky systému environmentálneho manažérstva
 • Versus,a.s. - spolupráca pri spracovaní energetického auditu
 • Hörle Wire s.r.o. - spolupráca pri spracovaní energetického auditu
 • PPS Group, a.s. - spolupráca pri spracovaní energetického auditu
 • Jasplastik-SK, spol. s r.o. - spolupráca pri spracovaní energetického auditu
 • SKQS - Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o. - vykonanie činnosti experta pri certifikačnom audite integrovaného systému manažérstva podľa normy ISO 14001 a OHSAS 18001 v závodoch skupiny SSE Žilina

Skúsenosti máme najmä pri:

 • Výkone auditov v oblastiach manažérskych systémov
 • Spracovaní Plánov kvality manažérskych systémov
 • Udržiavaní a zlepšovaní manažérskych systémov

Odborné znalosti sme získavali najmä v riadiacich funkciách v oblastiach:

 • Organizácie a riadenia
 • Manažérskych systémov
 • Ochrany životného prostredia
 • Registratúry
 • Technickej normalizácie
 • Metrológie