Optimalizácia systému riadenia na základe nákladov

Biščo, Peter | 25. 4. 2012

Optimalizácia systému riadenia na základe nákladov

Fungovanie firmy ako aj splnenie požiadaviek noriem systému manažérstva kvality vyžaduje zabezpečiť  potrebné zdroje. Najdôležitejším zdrojom sú finančné zdroje. Manažment spoločnosti ich musí zabezpečiť toľko, aby mohol efektívne zabezpečovať všetky činnosti potrebné na realizáciu produktov firmy a ich trvalú konkurencieschopnosť.

Náklad firmy je vlastne peňažné ocenenie jednotlivých materiálových, tovarových vstupov, činností potrebných pre priame zabezpečenie produktu firmy, pre riadenie firmy a pre zabezpečenie podporných činností firmy.

Náklady, ktoré je potrebné aby produkt minimalizoval sú:

  • Náklady na výrobu
  • Náklady na prevádzku počas jeho životnosti
  • Spoločenské náklady

Náklady je vhodné sledovať využitím kalkulačného vzorca na výrobok. Kalkulačný vzorec sa skladá z nákladov na:

  • Priamy materiál
  • Priame mzdy
  • Subdodávky
  • Ostatné priame náklady
  • Výrobnú réžiu
  • Správnu réžiu

Pre každý druh produktu (práce, tovary a služby) môže byť kalkulačný vzorec modifikovaný resp. môžu byť rôzne náklady vo výrobnej resp. správnej réžii. Vhodné je minimalizovať výšku réžijných nákladov.

V prípade, že v spoločnosti chceme riadiť jednotlivé procesy je vhodné pri nich stanoviť náklady podľa kalkulačného vzorca. Z toho vyplýva, že je potrebné stanoviť náklady na interné produkty. Pre riadenie procesov je dôležité ich sledovať, vyhodnocovať a optimalizovať.

Jednotlivé druhy nákladov je súčasne potrebné previazať na jednotlivé účty z účtovnej evidencie.

Diskusia (0 komentárov)